Oferta

Interdyscyplinarna diagnoza MC

Diagnoza kliniczna dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera).

Diagnozę przeprowadza interdyscyplinarny zespół specjalistów: lekarz psychiatra, psycholog, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI (II stopnia). Obserwacje są prowadzone w oparciu o ustrukturyzowane kwestionariusze badawczo-obserwacyjne.

Przebieg diagnozy:
1. Wywiad z rodzicami/opiekunem dziecka.
2. Analiza dokumentacji dziecka oraz materiałów filmowych dostarczonych przez rodziców.
3. Obserwacja kliniczna dziecka (swobodna i kierowana).

Warunkowo:
     Obserwacja dziecka w kontakcie z rówieśnikami

4. Konsultacja lekarska(psychiatryczna).
5. Zebranie zespołu w celu postawienia rozpoznania i przygotowania opinii.
6. Spotkanie z rodzicami w celu przekazania diagnozy oraz udzielenia wsparcia.

Diagnoza przeznaczona dla dzieci w wieku: 1,5 – 6 lat.

Koszt diagnozy:
Dla dzieci z Płocka i okolic (do 30 km): BEZPŁATNIE* !!!
Dla pozostałych dzieci: 750 zł*

*dla dzieci wymagających specjalistycznych konsultacji lekarskich (poza psychiatrycznych) zastrzegamy prawo przeniesienia diagnozy do Warszawy do Centrum Medycznego Kajtek w celu dokonania dodatkowych badań. Dodatkowe konsultacje specjalistyczne mogą być odpłatne. O udziale w badaniach każdorazowo decyduje rodzic.Terapia neurologopedyczna

Zajęcia skierowane do wszystkich dzieci mających trudności w mowie, szczególnie do dzieci niemówiących lub mających specyficzne zaburzenia językowo – komunikacyjne.

W trakcie zajęć terapeuta stymuluje procesy poznawcze w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji. Celem terapii jest usprawnienie aparatu artykulacyjnego oraz korygowanie trudności w nabywaniu mowy czynnej i biernej.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku: bez ograniczeń

Koszt zajęć:
Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i nieuczestniczących w innych zajęciach w ramach opinii: BEZPŁATNIE !!!
Dla pozostałych dzieci: 80 zł za godzinę zajęć.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest udział w minimum 1 godzinie zajęć tygodniowo.Trening umiejętności społecznych dla uczniów szkół podstawowych

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe skierowane do dzieci z Zespołem Aspergera, Autyzmem Wysokofunkcjonującym (HFA) oraz dla tych, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi.

Głównymi celami zajęć są:

  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej i przestrzegania obowiązujących zasad,
  • nabycie kompetencji radzenia sobie z własnymi emocjami oraz umiejętność konstruktywnego i akceptowanego sposobu odreagowywania napięć z nimi związanych.

Wielkość grupy: 6 osób.

Trening wykorzystuje interaktywne, aktywizujące metody nauczania. Nad procesem czuwa dwóch wykwalifikowanych terapeutów, którzy dbają o atmosferę zaufania i poczucie bezpieczeństwa uczestników. Podczas zajęć dzieci otrzymują precyzyjne instrukcje i ćwiczą modelowane zachowania. Spotkania realizowane są z zastosowaniem treningu zastępowania agresji ART.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku: 6 – 8 lat.
Koszt zajęć: 40zł za spotkanie (płatne z góry za cały miesiąc).Mc program - kompleksowa terapia dzieci z ASD

W ramach MC PROGRAM zapewniamy dzieciom ze spektrum autyzmu specjalistyczną terapię mającą na celu całościowy rozwój, kompensację indywidualnych deficytów, rozwój umiejętności komunikacyjnych, społecznych i przedszkolnych oraz rozwój ruchowy.

Każdego dnia dziecko uczestniczy w:

  • Terapii Indywidualnej z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnymi i terapeutą Si (II stopnia)
  • Treningu Umiejętności Społecznych (grupy maksymalnie 4 osobowe)
  • Integracyjnej Grupie Przedszkolnej (w zależności od momentu terapii, potrzeb i możliwości dziecka od 4 do 20 osób)
  • Treningu samodzielności i samoobsługiI
  • Treningu jedzenia

Ze względu na potrzeby i możliwości dziecka intensywność zajęć ustalana jest indywidualnie. Standardowy program terapii obejmuje 25 godzin terapii tygodniowo.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku: 2,5 – 8 lat.
Koszt terapii:
Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm / Zespół Aspergera oraz dla dzieci powyżej 6 roku życia odroczenie edukacji szkolnej: BEZPŁATNIE !!!
Dla pozostałych dzieci: 50 zł za godzinę zajęć terapeutycznych.MC2 - zajęcia psychoedukacyjne dla maluchów

Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci, szczególnie do tych, które mają opóźniony lub zaburzony rozwój mowy, zaburzenia sensoryczne, kłopoty z zachowaniem, trudności z przestrzeganiem norm i zasad społecznych, dostosowaniem się do pracy w grupie lub inne trudności umożliwiające im pełne korzystanie z zajęć przedszkolnych.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka – potencjału intelektualnego, zwiększenie świadomości swojego ciała, rozwój kompetencji społecznych.

Metody: terapia psychologiczno – pedagogiczna, logopedia, elementy terapii integracji sensorycznej (usprawnianie przepływu i analizy bodźcowej), Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapia, bajkoterapia, terapia ręki.

Prowadzący zajęcia: pedagog specjalny – terapeuta SI ( II stopnia) oraz psycholog. W przygotowaniu programu i wybranych zajęciach uczestniczy neurologopeda.

Zajęcia odbywają się 3 x w tygodniu w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach od 16.00 do 17.00. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku: 2 – 4 lata.

Koszt zajęć:
Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i nieuczestniczących w innych zajęciach w ramach opinii: BEZPŁATNIE !!!
Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczestniczących w innych zajęciach MC w ramach opinii oraz dla dzieci będących podopiecznymi Niepublicznego przedszkola GUCIO: abonament miesięczny 200 zł.
Dla pozostałych dzieci: abonament miesięczny 360 zł.