Pełna diagnoza kliniczna

PEŁNA DIAGNOZA KLINICZNA jest wielospecjalistycznym i wielopoziomowym procesem weryfikacji
trudności dziecka w celu określenia rodzaju i poziomu zaburzeń.

ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNY: psychologowie, pedagodzy specjalni, terapeuci SI, logopedzi i
neurologopedzi we współpracy z lekarzem psychiatrii dzieci i młodzieży.

W standardowej procedurze diagnostycznej przeprowadzamy między innymi badanie ADOS-2 stanowiące ogólnoświatowy złoty
standard diagnostyczny zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Prowadzona przez nas diagnoza uprawnia do wystąpienia o orzeczenie o niepełnosprawności,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
dziecka.

Przebieg diagnozy

  1. Wielospecjalistyczna obserwacja dziecka (swobodna i kierowana, ilość spotkań oraz dobór specjalistów w zależności od dominujących trudności dziecka)
  2. Badanie ADOS-2
  3. Wywiad wstępny z rodzicami
  4. Analiza materiału video
  5. Spotkanie z psychiatrą dzieci i młodzieży
  6. Przekazanie diagnozy

Wiek dziecka: do 6 roku życia – 450 zł + konsultacje lekarskie
Wiek dziecka: powyżej 7 roku życia – 750 zł + konsultacje lekarskie

Co to jest ADOS 2?

ADOS jest protokołem obserwacji zachowań dziecka. Podczas badania, w ściśle określonej kolejności, oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. Osoba przeprowadzająca badanie ocenia zachowania w precyzyjnej punktacji.

Diagnoza przy wykorzystaniu ADOSa może być stosowana u dzieci od 12 miesiąca życia, jeśli potrafią chodzić. ADOS składa się z 4 modułów, dostosowanych do różnych grup wiekowych. Narzędzie jest dostosowane do każdego stopnia funkcjonowania osoby badanej.

Podczas diagnozy przy użyciu ADOS-2 oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu, a nie ogólny rozwój dziecka. Prowadzący badanie zwraca uwagę na takie elementy jak komunikacja, budowanie interakcji społecznych, ograniczone lub powtarzalne zachowania. Prowadzona diagnoza uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM.

ADOS jest precyzyjnym badaniem. Badania nie można „oszukać”. Wszystkie moduły ADOS zostały stworzone w taki sposób, aby móc diagnozować dzieci na różnym poziomie funkcjonowania. Dodatkowo, ADOS może być stosowany również jako narzędzie pomocne w ocenie postępów w terapii.