WWR i zajęcia terapeutyczne

Zajęcia skierowane do wszystkich dzieci mających trudności w mowie, szczególnie do dzieci niemówiących lub mających specyficzne zaburzenia językowo – komunikacyjne.

W trakcie zajęć terapeuta stymuluje procesy poznawcze w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji. Celem terapii jest usprawnienie aparatu artykulacyjnego oraz korygowanie trudności w nabywaniu mowy czynnej i biernej.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku: bez ograniczeń

Koszt zajęć:

 • Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i nieuczestniczących w innych zajęciach w ramach opinii: BEZPŁATNIE !!!
 • Dla podopiecznych i absolwentów McProgram: 80 zł za godzinę zajęć
 • Dla dzieci bez bez opinii o wczesnych wspomaganiu rozwoju: 80 zł za godzinę zajęć

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest udział w minimum 1 godzinie zajęć tygodniowo.

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. Ponieważ ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, a więc kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca, stąd ważne jest, żeby podczas terapii nie usprawniać poszczególnych części składowych ręki, ale postrzegać ją całościowo i pracować nad rozwojem funkcji, takich jak np. nauka trzymania łyżki, picia z kubeczka itp. W późniejszym czasie obejmuje też naukę pisania. Wszystkie proponowane zabawy mają jednak swoją kolejność i nie mogą być wprowadzane w sposób przypadkowy. Należy także pamiętać o tym, że rozwój małej motoryki zawiera się w rozwoju psychomotorycznym dziecka i przebiega równolegle do jego całościowego rozwoju. Oznacza to, że wszystkie działania proponowane w trakcie terapii muszą być odpowiednio dobrane nie tylko do poziomu manualnego dziecka lecz także do poziomu jego funkcjonowania poznawczego. 

Koszt zajęć:

 • Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i nieuczestniczących w innych zajęciach w ramach opinii: BEZPŁATNIE !!!
 • Dla podopiecznych i absolwentów McProgram: 80 zł za godzinę zajęć
 • Dla dzieci bez bez opinii o wczesnych wspomaganiu rozwoju: 100 zł za godzinę zajęć


Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest udział w minimum 1 godzinie zajęć tygodniowo.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych z elementami technik relaksacyjnych. Trening aby mógł przynieść pożądane efekty wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejętności.

W treningu umiejętności społecznych wykorzystuje się techniki, które są specyficzne dla TUS, m.in. Trening percepcji społecznej, trening podejmowania roli innych ludzi, trening analizowania sytuacji społecznej, trening nadawania komunikatów niewerbalnych, trening komunikacji werbalnej. Trening percepcji społecznej polega na doskonaleniu umiejętności trafnego postrzegania i rozumienia komunikatów niewerbalnych, percepcji stanów emocjonalnych i postaw interpersonalnych, a także doskonaleniu umiejętności rozpoznawania braku spójności w przekazie niewerbalnym drugiej osoby i wnioskowania o ich znaczeniu.

Trening podejmowania roli innych ludzi koncentruje się na doskonaleniu empatii poznawczej, czyli zauważania, rozumienia i brania pod uwagę punktu widzenia drugiej osoby. Stosowane techniki szkoleniowe obejmują odgrywanie przypisanej roli lub odwracanie ról. Trening analizowania sytuacji społecznej polega na analizowaniu problematycznych, trudnych sytuacji interpersonalnych pod kątem rozpoznawania celów ich uczestników, reguł społecznych obowiązujących w danej sytuacji, ról, które są w niej stosowane, umiejętności wymaganych w danej sytuacji społecznej i sekwencji działań umożliwiających osiąganie celów. Trening nadawania komunikatów niewerbalnych to przede wszystkim doskonalenie umiejętności przekazywania informacji, głównie o postawach interpersonalnych, w tym dominacji, życzliwości, przy wykorzystaniu mimiki, tonu głosu, gestów, postawy ciała i sposobu wykorzystania przestrzeni osobistej. Trening komunikacji werbalnej sprowadza się do uczenia inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy.

Prowadzący zajęcia: mgr Daria Lewandowska – logopeda, edukator, pasjonatka tańca, ruchu, muzyki i rytmu.

LOGOrytmika to forma zajęć dla dzieci, w przyjazny sposób łącząca rytmikę z terapią logopedyczną.

Ma na celu usprawnianie i korygowanie komunikacji językowej, dlatego też pod okiem logopedy kładzie nacisk na rozwój obszarów mowy.

Zajęcia te ściśle łączą się z muzyką i ruchem ciała w formie zabawy, wykorzystując również ćwiczenia oddechowe, słowne i słuchowe co pobudza aparat mowy i rozwija rytmizację. Dodatkowo rozwijają umiejętności poznawcze uwagę i koncentrację.

Celem logorytmiki jest więc przede wszystkim harmonijne stymulowanie mowy.

Zajęcia te poprzez zabawę uruchamiają mechanizmy mowy, wzajemnej komunikacji.  Jednocześnie pod opieką i wsparciem logopedy utrwalają prawidłowe wzorce mówienia.

Zajęcia logorytmiczne obejmują:

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia głosowe: fonacyjne, emisyjne, intonacyjne
 • ćwiczenia usprawniające tzw. małą motorykę (tj. narządy mowy)
 • ćwiczenia usprawniające tzw. dużą motorykę
 • ćwiczenia słuchowe
 • śpiew
 • ruchy przy muzyce
 • odtwarzanie i tworzenie muzyki
 • grę na instrumentach perkusyjnych.

Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci, szczególnie do tych, które mają opóźniony lub zaburzony rozwój mowy, zaburzenia sensoryczne, kłopoty z zachowaniem, trudności z przestrzeganiem norm i zasad społecznych, dostosowaniem się do pracy w grupie lub inne trudności umożliwiające im pełne korzystanie z zajęć przedszkolnych.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka – potencjału intelektualnego, zwiększenie świadomości swojego ciała, rozwój kompetencji społecznych.

Metody: terapia psychologiczno – pedagogiczna, logopedia, elementy terapii integracji sensorycznej (usprawnianie przepływu i analizy bodźcowej), Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapia, bajkoterapia, terapia ręki.

Koszt zajęć:

 • Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i nieuczestniczących w innych zajęciach w ramach opinii: BEZPŁATNIE !!!
 • Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczestniczących w innych zajęciach MC w ramach opinii oraz dla dzieci będących podopiecznymi Niepublicznego przedszkola GUCIO: abonament miesięczny 200 zł.Dla pozostałych dzieci: abonament miesięczny 360 zł.

Powyższe zajęcia można realizować:

 • Bezpłatnie dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju (także spoza placówki)
 • Dla dzieci bez opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju zajęcia odpłatnie (cennik)
 • Dla dzieci uczęszczających do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Małgorzaty Chmielewskiej, które korzystają już  z zajęć WWR (cennik)